गणित शिक्षण - 15 भारतीय गणित - 5 भारतीय गणित ग्रन्थ

विद्याभारती E पाठशाला
गणित शिक्षण - 16
भारतीय गणित - 5
भारतीय गणित ग्रन्थ
************************
वेदांग ज्योतिष -- लगध
बौधायन शुल्बसूत्र -- बौधायन
मानव शुल्बसूत्र -- मानव
आपस्तम्ब शुल्बसूत्र -- आपस्तम्ब
सूर्यप्रज्ञप्ति --
चन्द्रप्रज्ञप्ति --
स्थानांग सूत्र --
भगवती सूत्र --
अनुयोगद्वार सूत्र
बख्शाली पाण्डुलिपि
छन्दशास्त्र -- पिंगल
लोकविभाग -- सर्वनन्दी
आर्यभटीय -- आर्यभट प्रथम

No comments:

Post a comment